Zastępstwa

START
Wiadomość
 • Informacje o plikach cookies...

  Ta strona używa pliki cookies do nawigacji oraz innych funkcji. Przeglądając nasz serwis, zgadzasz się na pozostawienie plików cookies na Twoim urządzeniu.

Regulamin szafek szkolnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Białożyt Agnieszka   
czwartek, 24 stycznia 2019 11:32

 

Regulamin

korzystania z szafek

skrytkowo - ubraniowych

w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie

 

 § 1
Postanowienia ogólne

 1. 1.Niniejszy Regulamin korzystania z szafek skrytkowo ? ubraniowych w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie, określa szczegółowe zasady użytkowania szafek przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie.
 2. 2.Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu jest mowa o ,,szkole? należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie.
 3. 3.Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu jest mowa o ,,uczniach? należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie.
 4. 4.Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu jest mowa o ,,regulaminie? należy przez to rozumieć Regulamin korzystania z szafek skrytkowo ? ubraniowych w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie.
 5. 5.Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu jest mowa o ,,szafkach? należy przez to rozumieć szafki skrytkowo ? ubraniowe.
 6. 6.Szafki stanowią własność Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie.
 7. 7.Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. 8.Pracownicy szkoły maja obowiązek zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania i użytkowania szafek szkolnych.
 9. 9.Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie.
 10. 10.Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma dyrekcja szkoły, nauczyciele i wskazani przez dyrektora szkoły, pracownicy administracji.
 11. 11.Akceptację regulaminu uczeń potwierdza podpisem. Uczeń, który nie akceptuje niniejszego regulaminu, nie może korzystać z szafek.
 12. 12.Rodzice są zapoznawani z niniejszym regulaminem podczas obowiązkowych spotkań z rodzicami.
 13. 13.Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń.

 § 2

Zadania i obowiązki użytkowników szafek.

 1. 1.Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, obuwia, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanychfunkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
 2. 2.Uczeń ma prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie naukiSzkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie.
 3. 3.Na każdej szafce znajduje się numer szafki, który przypisany jest do danego ucznia.
 4. 4.Szafka może być użytkowana tylko przez jednego użytkownika.
 5. 5.Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 6. 6.Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użi poszanowanie.
 7. 7.Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.
 8. 8.Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
 9. 9.Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.
 10. 10.Obuwie należy przechowywać w szafce w przeznaczonym do tego celu worku na obuwie, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym obuwie powinno być zabezpieczone w sposób, który uniemożliwi zabrudzenie szafki.
 11. 11.W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 12. 12.Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały.
 13. 13.Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.
 14. 14.Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić w sekretariacie szkoły.
 15. 15.Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza w depozyt.
 16. 16.Okresowo będą przeprowadzane kontrole zawartości szafek i sposobu ich użytkowania przez wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły.
 17. 17.Kontrola, o której mowa w ust. 16 przeprowadzana jest w obecności użytkownika szafki.
 18. 18.Za zniszczenie lub uszkodzenie szafki przez użytkownika, materialnie odpowiadają rodzice ucznia, którzy ponoszą koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.

 

§ 3

Klucze i zasady ich użytkowania

 1. 1.Uczeń odbiera klucz do szafki w sekretariacie po złożeniu podpisu w ewidencji użytkowania szafek.
 2. 2.Każda szafka posiada dwa klucze z trwale wybitym numerem szafki.
 3. 3.Uczeń otrzymuje jeden klucz, drugi pozostajeszkole.
 4. 4.Jeżeli uczeń zapomni klucza, szafkę otwierazamyka kluczem zapasowym w obecności użytkownika woźny.
 5. 5.Zgubienie klucza uczeń bezzwłocznie zgłasza w sekretariacie szkoły.
 6. 6.Klucz zostanie dorobiony w punkcie dorabiania kluczy przez pracownika szkoły. Rodzice ucznia zobowiązani są do pokrycia kosztu dorobienia klucza, zgodniekwotą na paragonie.
 7. 7.Zabrania się samodzielnego dorabiania kluczy do szafek.
 8. 8.W przypadku samodzielnego dorobienia klucza rodzice ucznia będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.
 9. 9.Uczeń zwraca klucz przed zakończeniem roku szkolnego do wychowawcy. Zwrot klucza potwierdza podpisem w ewidencji użytkowania klucza.
 10. 10.Wychowawca pobiera ewidencję użytkowania szafek z sekretariatu szkoły i po zebraniu wszystkich kluczy oddaje w sekretariacie szkoły klucze wraz z ewidencją użytkowania szafek
 11. 11.Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymają klucz po rozpoczęciu nauki w nowym roku szkolnym, zgodnie z zasadami określonymi § 3 ust. 1.
 12. 12.Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego.
 13. 13.Rodzice ucznia, którzy nie zwrócą klucza, będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.
 14. 14.Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz w sekretariacie szkoły przed odebraniem dokumentów.
 15. 15.Uczeń ma obowiązek zabezpieczyć swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, niepozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.
 16. 16.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za mienie, które nie zostało zabezpieczone zgodnie z ust. 15 regulaminu.

 

§ 4

Przypadki szczególne

 1. 1.W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on lub jego rodzice całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.
 2. 2.Postępowanie wyjaśniające w przypadkach uszkodzenia lub zniszczenia szafki prowadzi dyrektor szkoły.
 3. 3.W przypadku niemożności wykrycia sprawcy przez dyrektora szkoły, zniszczenie mienia zostanie zgłoszone Policji, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. 4.W przypadku podejrzenia ucznia o niezgodne z niniejszym regulaminem zasady korzystania z szafki, uczeń na każde wezwanie wychowawcy klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły ma obowiązek otwarcia szafki i umożliwienia wglądu do niej.
 5. 5.W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu, dyrektor ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki.
 6. 6.W skład komisji, o której mowa w ust. 5 wchodzi dyrektor, pedagog, wychowawca lub inny nauczyciel, użytkownik danej szafki, a jeżeli jest nieobecny to przedstawiciel klasy, do której uczęszcza.
 7. 7.W takim przypadku, o którym mowa w ust. 6, sporządzany jest pisemny protokół.
 8. 8.W sytuacji użytkowania szafki przez więcej osób użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób użytkowania szafki i za rozliczenia ze szkołą.


§ 5

Postanowienia końcowe

 1. 1.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie w sprawie wprowadzenia regulaminu.
 2. 2.Przed wprowadzeniem regulaminu dyrektor zasięga opinii Samorządu Uczniowskiego.
 3. 3.Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. 4.W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga wychowawca lub dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Poprawiony: poniedziałek, 28 stycznia 2019 19:36
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Aktualnie on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 


Najnowsze

Najczęściej czytane

Konkursy


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: website hosting professional top actors Valid XHTML and CSS.